Monday

Ramapuram Narasimhar

      மாஷுச:
SRI LAKSHMI NARASIMHA PARABRAHMANE NAMAH!
SRI VIGANASA MAHA GURAVE NAMAH!!

நரசிம்ஹர் இருக்க கவலைகள்(பயம்)  எதற்கு?

"நரசிம்ஹர் இருக்க கவலைகள்(பயம்) எதற்கு"! நாளை என்பதே நரசிம்மனுக்கு கிடையாது. அதாவது நிமிஷ நேரத்தில் வந்து போன அவதாரம் - ந்ருசிம்ம அவதாரம். "நரசிம்ஹா" என்று சொன்னவுடன் கவலைகள் நாளை என்றில்லாமல் இன்றே மறைந்துவிடும், ந்ருசிம்மனை சேவிப்பவர்கள் கவலையும் நாளை என்றில்லாமல் இன்றே மறைந்துவிடும் .  இதுவே  வேத வாக்கு.

                                        ஜெய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மா!!!ஸ்ரீ பகவான் உவாச:
 
ஸர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ |
 அகம்த்வா ஸர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷ யிஷ்யாமி மாஷு ||  
                                                             -  பகவத் கீதா (18-66 )
விளக்கம்:
யவன் ஒருவன் வினைகள் அனைத்தையும் எனக்கு (பகவனுக்கு) அர்பணித்து, என்னை சரணாகதி அடைந்து, சிதையுராத யோகத்தால் என்னை (பகவன்) த்யானித்து, வணங்கி , சித்தத்தை என்பால் வைத்து பக்தியோடு என்னை பூஜிக்கின்றனோ, அவனை நான் சம்சார (வாழ்கை) சாகரத்தில் (கடல்) இருந்து காப்ப்பாற்றுகின்றேன்.எனவே என்னிடத்தில் மனதை வைத்து,புத்தியை செலுத்தி  என்னை (நாராயணனை) சரணடைந்தவர்கள் உள்ளத்தில் நான் நிரந்தரமாக வசிகின்றேன் . எத்தருணத்திலும் என்மீது நம்பிக்கை இழக்காதவர்கள் வாழ்கையில் வெற்றியை நிச்சயம் அடைவார்கள். (பகவான் வாக்கு )


       மாஷுச:(was told by lord Krishna(Nrisimha in Gita)
       MAACHUCHA: Do not worry!
       கவலைபடாதே நான் இருக்கின்றேன் .

The Lord Said,
sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
mokshayishyami maachucha

SYNONYMS:

sarva-dharman -- all varieties of religion;
parityajya -- abandoning;
mam -- unto Me; 
ekam -- only;
saranam -- for surrender;
vraja -- go; 
aham -- I; 
tvam -- you; 
sarva -- all; 
papebhyah -- from sinful reactions; 
mokshayishyami -- will deliver; 
ma -- do not; sucha -- worry.

TRANSLATION

Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear.

PURPORT:

The Lord says that Arjuna should give up all the processes that have been explained to him; he should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions, for the Lord personally promises to protect him.
In the Seventh Chapter it was said that only one who has become free from all sinful reactions can take to the worship of Lord Krishna(Nrisimha). Thus one may think that unless he is free from all sinful reactions he cannot take to the surrendering process. To such doubts it is here said that even if one is not free from all sinful reactions, simply by the process of surrendering to Sri Krishna he is automatically freed. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reactions. One should unhesitatingly accept Krishna as the supreme savior of all living entities. With faith and love, one should surrender unto Him.

Ramapuram Narasimhar:


      Ramapuram near porur , once considered a suburb in chennai that was difficult to reach from the heart of city, has now become a crowded place, very much within city limits. It is therefore heatening to know that the very ancient temple for sri lakshmi narasimha perumal also known as ramapuram narasimhar located there, which was once in an extremely dilapidated condition, with hardly anyone visiting it is now in a flourishing state and the centre of active worship.

Temple history:

According to the sources connected with the history of this temple, it was originally constructed during the time of the pallava ruler, narasimhavarmanII in the 8th century. However, the pillars of the temple, especially those in the mandapa, point to this being a creation of the chola times, subsequent to the pallava era. Whatever be the exact antiquity of this temple, the fact remains that for a long time it remained neglected with many parts of the shrine in a dilapidated condition. 
Luckily, enthusiastic devotees arranged for the renovation of this temple and the consecration (samprokshanam) was performed in 1983. the second samprokshanam was performed in 1994 when the flag staff(dhvajasthambam) was installed and the third samprokshanam was held in November 2007. the street leading to the temple has been known, from the Ancient history ancient times, as iyengar street, revealing that people of the srivaishnava community had settled here long bac. The entire area was known as brindaranya kshetra as there was a large tulasi garden here.


ARCHITECTURE:

The entrance to this temple by seeing Beautiful Lakshmi Narasimha with sitting posture in the gopuram, as well as the main shrine, faces east. Worshippers enter the temple through a second mandapa named Astalakshmi Mandapa or Dwajasthamba Mantapa, spacious mandapa with the dhvajasthabam, in front of which, directly facing the main shrine, is a tiny image of sri vainateya (Periya Thiruvadi) or garuda with palms together (anjali hasta). 
Enshrined in the main sanctum is very powerful image of sri lakshmi narasimha perumal, here too he is seen with  goddess  lakshmi seated on  his left thigh. His upper hands hold the counch (sankha) and discus (chakra). His  lower left hand encircles the waist of the goddess while his right hand is in the posture of assuring  his devotees that he will save them from all harms (abaya hasta). Sri lakshmi narasimha perumal wears a salagrama(Mala) garland of 38  salagramas, of  which 25  are sri santanagopala saligramas and the rest are sri lakshmi narayana salagramas. The deity is enshrined  under the very historic beautiful ananda vimana, which was constructed before centuries ago. The Thayar in this temple was so beautiful and having blessing face, named amirthavalli thayar, while seeing this deity face, we have feel that all our sorrows might be vanished. This name relate with the kurma avatara of vishnu, lakshmi came out from Sheeraapdhi(Milk Ocean) and got pick the amirtha from the Rakshasa's and give it to the Devas. And Bhaktha Hanuman will present with small in size but beautiful look. Here he is so special because he is with Periya periya perumaal (Lord narasimha).


 
                                       NARASIMHAR PALLANDU
PASURAM:


ENTHAI THANTHAI THANTHAI TAM MOOOTHAPPAN 
EZHPADI KALL THODANGI VANDU VAZHI 
VAZHI AAZH SEIKINDROM THIRUVONA THIRUVIZHAVIL 
ANDIYUM POZHALUTHIL ARI URUVAGI ARIYEYEI AZITHHAVANI 
PANTHANAI THERA PALLANDU PALLAYIRATH ANDU ENDRU PADUTHUME 

MEANING

Myself, my father, his father and grandfather for 7 generations have been rendering service to the lord who during dusk and when the asuras were strong , slew the foe hiranya taking the form of man lion . Let us pray for eternal life, for thousands of years to that lord.

                              
 “Fix your mind on Me, be devoted to Me, offer service to Me, bow down to Me, and you shall certainly reach Me. I promise you because you are very dear to Me.”

                                                                                                  - Bhagavad Gita

 Agamam and Festivals:

  The temple is currently active; its rituals are conducted according  to  the vaikhanasa agama  .
The brahmotsavam,  which  is  celebrated  in the  tamil  month  of  ani (june – july ) during sravanam  asterism  (nakshatra),was started  in  1994. 
Sri Narasimha Jayanthi may performed in Brahmatosava. Laksharchana Maha Utsavam And Thiru Kalyana maho Utsavam in the Month Of Purattasi(sep-oct).
Sammaathsara Utsavam in the Month of Panguni (Mar-apr), star of PUSHYAM Every year .
Sri Krishna Jayanthi Utsavam will be celebrated every year..
Sri Hanumath Jayanthi Utsavam.
On swathi nakshatra (THIRU NAKSHATRAM) every  month, there  is a procession  for  sri Lakshminarasimha  perumal.
On pournami day every  month, there is  a procession for sri Lakshmi (Amirthavalli Thayar). 
On Amavasya day every month, there is a procession for sri Bhakta Anchaneya Swamy.

Thiru Kaarthigai Deepotsavam every Year.

Prayers:
A number of prayers have been written in dedication to Narasimha avatar. These include:


The Nirsimha Maha-Mantra:

  
Om Ugram,Veeram, MahaVishnum,   
 Jwalantham, Sharvatho Mukam, 
 Nrishimham, Bheeshanam,  Bhadram, 
Mrityu-Mrityum  namamm yaham. "

Meaning:


O' Angry and brave Maha-Vishnu, your heat  and fire permeate everywhere.O Lord Narasimha, you are everywhere. You are the death of death  and I surrender to You."


(Daily chant this Mantra, both morning and evening with sincere thinking of Narasimha (adi-athputha) roopam on your mind. The Narasimha will take care about all problems of yours, and he will give his divine blessings, & this blessing will clear our sin's and give us a peaceful life)  

                                 Jai Sriman Narayanaa.............       


       No comments:

Post a Comment