Wednesday

Pallandu Pallandu pallayirathandu

                   Pallandu Pallandu
 
 
pallANdu pallANdu pallAyiraththANdu
 pala kOdi nURAyiram
mallANda thiN thOL maNivaNNA! un
 sEvadi sevvi thirukkAppu 
adiyOmOdum ninnOdum pirivinRi Ayiram pallANdu
vadivAy nin vala mArbinil vAzhginRa mangaiyum pallANdu
vadivArsOdhi valaththuRaiyum sudarAzhiyum pallANdu
padaipOr pukku muzhangum appAnjasanniyamum pallANdE 
vAzhAtpattu ninRIr uLLIrEl vandhu maNNum maNamum koNmin
kUzhAtpattu ninRIrgaLai engaL kuzhuvinil pugudhalottOm
EzhAtkAlum pazhippilOm nAngaL irAkkadhar vAzh ilangai
pAzhALAgap padai porudhAnukkup pallANdu kURudhumE
 
Edu nilaththil iduvadhan munnam vandhu engkal kuzhAm pugundhu
kUdu manam udaiyIrgaL varambozhi vandhollaik kUduminO
nAdu nagaramum nangaRiya namO nAryAnAya enRu
pAdu manamudaip paththar uLLIr! vandhu pallANdu kURuminE 
aNdak kulaththukku athipathiyAgi asurar irAkkadharai
iNdaik kulaththai eduththuk kaLaindha irudIkEsan thanakku
thoNdak kulaththil uLLIr! vandhadi thozudhu Ayira nAmam solli
paNdaik kulaththaith thavirndhu pallANdu pallAyiraththANdu enminE
 
endhai thandhai thandhai thandhai tham mUththappan EzhpadikAl thodangki
vandhu vazhi vazhiyAt seyginROm thiruvONath thiruvizhavil
andhiyam pOdhil ari uruvAgi ariyai azhiththavanai
pandhanai thIrap pallANdu pallAyiraththANdu enRu pAdudhumE
 
thIyil polginRa senjchudar Azhi thigazh thiruchchakkaraththin
kOyil poRiyAlE oRRuNdu ninRu kudikudiyAt seyginROm
mAyap porupadai vANanai Ayiram thOLum pozhi kurudhi
pAya suzhaRRiya Azhi vallAnukkup pallANdu kURudhumE
 
neyyidai nalladhOr sORum niyathamum aththANich sEvagamum
kaiyadaikkAyum kazhuththukkup pUNodu kAdhukkuk kuNdalamum
meyyida nalladhOr sAnthamum thandhu ennai veLLuyir Akka valla
paiyudai nAgap pagaik kodiyAnukkup pallANdu kURuvanE
 
uduththuk kaLaindha nin pIthaga Adai uduththuk kalaththathuNdu
thoduththa thuzhAy malar sUdik kaLaindhana sUdum iththoNdargaLOm
viduththa thisaik karumam thiruththith thiruvONath thiruvizhavil
paduththa painnAgaNaip paLLi koNdAnukkup pallANdu kURudhumE
 
ennAL emperumAn undhanakku adiyOm enRu ezhuththuppatta
annALE adiyOngkaL adikkudil vIdu peRRu uyndhadhu kAN
sennAL thORRith thirumadhuraiyuL silai kuniththu ainthalaiya
painnAgaththalaip pAyndhavanE! unnaip pallANdu kURudhumE
 
alvazhakku onRum illA aNikOttiyar kOn abimAnathungkan
selvanaip pOlath thirumAlE! nAnum unakkup pazhavadiyEn
nalvagaiyAl namO nArAyaNA enRu nAmam pala paravi
palvagaiyAlum paviththiranE! unnaip pallANdu kURuvanE
 
pallANdu enRu paviththiranaip paramEttiyai sArngkam ennum
villANdAn thannai villipuththUr vittuchiththan virumbiya sol
nallANdenRu navinRuraippAr namO nArAyaNAya enRu
pallANdum paramAthmanaich sUzhndhirundhEththuvar pallANdE 

No comments:

Post a Comment